Skip to main content
Vegetable
Welcome to
Faculty of Agro-Industry

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

home

ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง

From theories to practices

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคน มีส่วนร่วม ในการเรียนการสอนด้วยความเอาใจใส่ของผู้สอน ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง เตรียมพร้อมในการทำงานในอนาคต

นวัตกรรม

บุคคลากร

นักศึกษา

งานวิจัย