ประวัติคณะอุตสาหกรรมเกษตร

          คณะอุตสาหกรรมเกษตรถือกำเนิดขึ้น เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีรองศาสตร์ตราจารย์ ดร.ศุภชัย รตโนภาส เป็นคณบดีในสมัยนั้น เมื่อครั้งแรกภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารย์ประจำภาควิชา 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์อนงค์ วรอุไร รองศาสตราจารย์ ดร.ระติพร หาเรือนกิจ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย (คณบดีคนปัจจุบัน) เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก ปี พ.ศ. 2526 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 10 คน โดยใช้อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ( Processing 1 ) ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ของภาควิชา เพื่อใช้เป็นที่สำหรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาคารหลังนี้ตั้งอยู่บริเวณริมทางรถไฟใกล้สถานีหัวตะเข้ และปัจจุบันอาคารดังกล่าวยังใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
          ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเติบโตของภาควิชาทั้งในด้านกำลังคน และ จำนวนนักศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ภาควิชาได้ย้ายสำนักงานไปยังอาคารเรียนหลังใหม่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ตึก L) ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของ “โอกาส” ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ต้องพึ่งพาห้องปฏิบัติการเป็นปัจจัยสำคัญ