ปรัชญา

ศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศไทย


พันธกิจ

มุ่งมั่นผลิตบุคลากร องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์เป็นแหล่งเรียนรู้ และ สร้างนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอาเซียน