หน้าหลัก     เกียวกับคณะ     งานวิจัย&หัวข้อวิทยานิพนธ์     หลักสูตร     ข่าวสารและประชาสัมพันธ์     เกี่ยวกับนักศึกษา     ดาวน์โหลด     สหกิจศึกษา      ติดต่อคณะ     Login  
หน้าหลัก  

 
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  12-06-2560
 
 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน อัตราที่ 746
  01-06-2560
 
 
ศึกษาดูงานไต้หวัน4วัน3คืน
  10-04-2560
 
 
เรื่อง กำหนดวันสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  24-03-2560
 
 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาค่อในระดับปริญญาโท-เอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  03-03-2560
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน
  16-01-2560
 
 
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักเรียนโควตา เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2560
  06-01-2560
 
 
 
แผนที่คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
  12-02-2555
 
 
งานวิจัย 1
  07-03-2555
 
 
ข้อมูลติดต่อคณะอุตสาหกรรมการเกษตร
  12-02-2555
 
 
Account น้องใหม่ระดับบันฑิตศึกษารับสิทธิประโยชน์มากมาย
  04-07-2560
 
 
วิชาปัญหาพิเศษ 2 ขั้นตอนการกำเนินการต่างๆ
  11-01-2560
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม" ภายในคณะ
  17-08-2559
 
 
ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ฯ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559
  17-08-2559
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายฯ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 ในสถาบันศึกษา
  17-08-2559
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร
  17-08-2559
 
 
ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559
  17-08-2559
 

 
หลักสูตรปริญญาตรี
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
 สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
หลักสูตรปริญญาโท
 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 สาขาการจัดการความปลอดภัยอาหาร
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด และ บริการอาหาร
หลักสูตรปริญญาเอก
 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ฺBookAgro
Bulletin V. Eng (17-04-57) 27-05-2557
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ทำเนียบศิษย์เก่า
การจัดการคววามรู้ (KM)
ประกันคุณภาพการศึกษา
International Journal Publications
วารสารอุตสาหกรรมการเกษตรพระจอมเกล้า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร
แคแสด
jobnisit.com
 
    ดีเยี่ยม
    ดีมาก
    ดี
    พอใช้
    ควรปรับปรุง
     
 
หน้าหลัก | เกียวกับคณะ | งานวิจัย&หัวข้อวิทยานิพนธ์ | หลักสูตร | ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ | เกี่ยวกับนักศึกษา | ดาวน์โหลด | สหกิจศึกษา | ติดต่อคณะ | Login
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารเจ้าคุณทหาร ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel & Fax : (662) 329-8526-7